Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca prowadzi następujące prace lub działania

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec września 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawansowanie %

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

99,9

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

87,6

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu wrześniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Nasyp w km 424+650 - 430+300, 419+150 - 424+650
 • Nasyp zbrojony geotkaniną
 • Wykop 424+650 - 430+300, 419+150 - 424+650
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6) - 420+100 - 420+270 str.L , 420+850 - 421+200 str. P i L, 420+850 - 421+200 str. P i L
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 420+280 - 420+309,30 , 420+313,60 - 420+330, 420+330 - 420+830, 426+720 - 427+030, 426+850 - 427+030, 427+550 - 427+650
 • Podbudowa zasadnicza z BA w km 423+700 - 423+920 str. P, 423+750 – 423+920 str. L, 428+990 - 429+110, 421+200-421+540, 419+700-420+280, 419+710 - 420+270, 426+120 - 426+710
 • Warstwa wiążąca z BA 428+990 - 429+110, 426+120 - 426+710
 • Warstwa mrozoochronna w km 426+725 - 426+925, 426+720 - 426+840
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych km 423+700 - 423+920 str. P, 423+750 – 423+920 str. L , 428+990-429+110
 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 419+700-420+280
 • Podbudowa z kruszywa łamanego w km 426+110 - 426+725 str.P i L, 427+030-427+550 str. P i L, 420+840-421+200
 • Podbudowa z C 5/6 w km 420+330 - 420+830,420+830-420+839, 426+725-427+030, 427+550-427+650
 • Rozbiórka przeciążenia w km 427+700 - 427+900
 • Rowy szczelne - geomembrana w km 428+130 - 430+000, 428+920 - 430 +300
 • Plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem w km 428+450 - 429+500
 • Korytka trójkątne wylewane na mokro 428+990 - 429+110
 • Wykonanie drenażu drogowego w pasie rozdziału w km 419+700.00 - 420+300.00, 420+330-420+830, 421+200.00 - 421+500.00, 423+800.00-423+950.00, 425+700-426+100, 429+948.00-430+300.00, 427+150.00-427+700.00
 • Zbrojenie skarp geowłókniną w km 421+675 - 421+770
 • Zbrojenie skarp nasypów 421+815-422+055
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 419+700 - 420+270
 • Podbudowa z kruszywa łamanego w km 426+110-426+725, 427+030-427+550, 420+330-420+830
 • Odhumusowanie 422+350-423-170, 424+050-424+350
 • Humusowanie terenów płaskich
 • Plantowane i umacnianie skarp rowów humusem w km 428+450-429+500, 428+920 - 430 +300
 • Ściek trójkątny wylewany na morko 420+060 - 420+550, 426+120 - 426+430
 • Skropienie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 420+840 - 421+200

DK19

 • Nasyp
 • Zbrojenie skarp nasypów

Droga DJ01L

 • Odhumusowanie

MOP III Podgórze

 • Humusowanie terenów płaskich

Roboty mostowe

Obiekt 7PZM

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypka przepustu, zasypka obiektu
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego – pł.prz.
 • Wykonanie izolacji arkuszowej
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych
 • Wykonanie płyt przejściowych z betonu konstrukcyjnego

Obiekt 8PZM

 • Wykonanie izolacji arkuszowej - izolacja płyty zespalającej
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – beton kap chodnikowych

Obiekt 11PZM

 • Wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – chudy beton pod część przelotową
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego – chudy beton pod skrzydłami wlotów

Obiekt 13PZM

 • Ułożenie przepustu z prefabrykowanych elementów - montaż prefabrykatów części przelotowej
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie ław wlotu i wylotu, płyta zespalająca i monolityczna część przelotowa
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – beton ław wlotu i wylotu, płyta zespalająca i monolityczna część przelotowa

Obiekt 16PZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - korpusy 1P i 2P, skrzydła 1L i 2L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - korpusy 1P i 2P, skrzydła 1L i 2L
 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych – jezdnia lewa i prawa

Obiekt 16APZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie korpusu 1P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego – betonowanie skrzydeł 1P i 2P

Obiekt 18WD

 • Montaż krawężników kamiennych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie żelbetowych kap chodnikowych

Obiekt 19PZDg

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - ustrój nośny S1
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydło S1-1
 • Montaż prefabrykatów belek sprężonych – segment S2
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - skrzydło S1-1
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego – segment S1

Obiekt 20PZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem – za podporami P1 oraz P2 + drenaż
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka – P1,P2

Obiekt 21WD

 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł - szczeliny między skrzydłami a korpusem
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypki P3, drenaż za podporą
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - stożki P3, P1, P2
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka – podpory P1, P2
 • Montaż ustroju szalunku przęseł
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Obiekt 22APZŚd

 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypki P1 i P2, drenaż za podporami
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka - stożki P1 i P2
 • Dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki
 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Montaż kotew talerzowych
 • Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka – geokompozyt za ścianami podpór P1 i P2
 • Wykonanie nasypu stożka przyczółka – nasyp stożków P1 i P2

Obiekt 24PZŚg

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie korpusu S2-5, S1-1, S2-1
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton korpusu S2-5, korpus i ścianka zapleczna S1-1
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - beton słupów S2-4, S1-2, S2-2
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja ław i słupów S1-3 i S2-3
 • Wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu konstrukcyjnego – segment S-1
 • Montaż zbrojenia filarów – zbrojenie filarów S2-2

Obiekt 25WD

 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - zbrojenie ławy P1
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł – zbrojenie korpusu P3, P1
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - beton ławy P1
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja ławy P3, P1
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego – korpus P3, ścianka zapleczna P3

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Zapłukiwanie igłofiltrów ZBPP1- MOP Jeżowe
 • Wykop ZBPP1- MOP Jeżowe, ZBPP-02
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm, ZB-17, ZB-5, ZBPP-01
 • Wykonanie podsypki piaskowej gr. 50 cm na ZB-17, ZB-5
 • Wykop i profilowanie skarp i dna ZB-05, ZB-17
 • Montaż rury drenarskiej wokół ZB-19
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm - ZB-19
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na dnie zbiornika - ZB17, ZBPP-01
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na skarpie zbiornika - ZBPP-01
 • Montaż schodów prefabrykowanych, ZB-20, ZB-21
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 200 PP, Ø 300 PP, Ø 315 PP, Ø 400 PP, Ø 800 PP
 • Wyloty kanalizacji i przykanalików do rowów typowe wg KPED 02.16 Ø 800, Ø 300
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych na MOP
 • Montaż studni wpadowej betonowej DN 1500, DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż studni rewizyjnej betonowej DN 1200, DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Nadbudowa wpustu i ustawienie krat do rzędnej projektowanej
 • Montaż słupków gazowych betonowych na załamaniach
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Regulacja krat/wpustów w km 420+850-421+570, 420+318-420+500, 420+304
 • Rury kanałowe Ø 450, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10
 • Budowa kanalizacji sanitarnej: montaż studni tworzywowej Ø 600 , studnia betonowa Ø1200, montaż studni betonowej DN 1200 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC
 • Rury kanałowe Ø 500 PP (odcinek D216 - D220)
 • Rury kanałowe Ø 400 PP (odcinek D220 - D224)
 • Wpięcie do istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • Ułożenie wodociągu Ø 40 PE 100 SDR 11
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 300 PP
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 400 PP
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø200 PP
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø 500 PP
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rury kanałowe Ø600 PP
 • Ułożenie wodociągu Ø 125 PE 100 SDR 11
 • Rura ochronna Ø 250 PE , SDR 11
 • Klapa zwrotna Dn 200
 • Montaż studzienki drenarskiej Dn 400
 • Hydrant naziemny DN 80 z zasuwą
 • Ułożenie przewodu studni ssawnej Ø 315 PE 200 SDR 17
 • Wykop pod zbiornik retencyjny
 • Montaż studni betonowej DN 2000 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Montaż studni betonowej DN 1500 z betonu C35/45 - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych
 • Ułożenie i zgrzewanie geomembrany gr. 1,5 mm, ZB-17, ZB-18
 • Wykonanie podsypki piaskowej gr. 50 cm na ZB-17
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na dnie zbiornika - ZB17
 • Schody zejściowe do zbiornika zb8
 • Montaż studzienek drenarskich z PP SN4 Dn400 z osadnikiem 30 cm
 • Rury drenarskie z PP SN8 Dn200 w obsypce żwirowej i otulinie z geowłókniny
 • Rury z PP SN8 Dn200
 • Montaż rury drenarskiej wokół ZBPP-02
 • Demontaż nieczynnych gazociągów
 • Budynek toalety wolnostojącej na MOP, fundamenty
 • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce na dnie zbiornika
 • Budowa gazociągu o średnicy Ø25 PE100 SDR11

Branża elektroenergetyczna

 • Budowa linii zasilającej YKXS 5x16 od ZK-SZR-3/1 do ZK-SZR-3/1/1
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/6 do ZK-SZR-4/7
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/6 do ZK-SZR-24
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/7 do ZK-SZR-25
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/5 do ZK-SZR-23
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/4 do ZK-SZR-21
 • budowa linii zasilajacej od ZK-SZR-4/4 do ZK-SZR-22
 • Budowa kablowej linii oświetlenia typu YKXS
 • Budowa kablowej linii oświetleniowej do słupa nr I/2/10 do I/2/21
 • Budowa kablowej linii oświetleniowej do słupa nr I/4/10 do I/4/19
 • Budowa kablowej linii oświetleniowej do słupa nr I/4/6 do I/4/19
 • Zabudowa fundamentów pod słupy oświetleniowe

Branża telekomunikacyjna

 • Budowa kanału technologicznego od studni nr 70 do końca odcinka
 • Budowa kanału technologicznego od studni nr 66 do 68
 • Budowa kanału technologicznego od studni 58 do studni 62
 • Budowa kanału technologicznego od studni 59 do studni 61

Branża melioracyjna

 • Wykonanie wykopów dla rowów i cieków, budowa rowu melioracyjnego nr 22, 27
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków
 • Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B, rów melioracyjny nr 22
 • Wykonanie ubezpieczenia dna rowu melioracyjnego nr 22
 • Wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm dla ubezpieczenia typu A i B,
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków. Ułożenie geokraty komórkowej o gr. 10 cm wraz z wypełnieniem gruntem rodzimym i obsianiem mieszanką traw dla ubezpieczenia typu B, rów melioracyjny nr 22, 27
 • Wykonanie ubezpieczenia dna cieków
 • Ulożenie geokraty wraz z wypełnieniem gruntem spoistym dla ubezpieczenia typu D -rów melioracyjny nr 27
 • Wykonanie ubezpieczenia skarp cieków
 • Ulożenie geokraty wraz z wypełnieniem gruntem spoistym dla ubezpieczenia typu D -rów melioracyjny nr 27
 • Wykonanie wykopu dla rowu mel, 24
 • Wykonanie darniowania typu C dla rowu 24
 • Wykonanie narzutu kamiennego typ B rów 24
 • Ubezpieczenie geokrata dna rowu 24 ubezpieczenie

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/