Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca prowadzi następujące prace lub działania

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawansowanie %

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

99,9

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

87,6

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu czerwcu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

Droga S19

 • Wymiana gruntu 425+600 - 426+100
 • Wykop w km 419+150 - 424+650
 • Wykop w km 424+650 - 430+300
 • Wykop w km 424+650 - 430+300
 • Ukopy 419+150 - 424+650
 • Nasyp w km 419+150 - 424+650
 • Nasyp w km 424+650 - 430+300
 • Wykonanie nasypu przeciążeniowego 427+700 - 427+800
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża km 427+400 - 428+500
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6) 423+270 - 423+650, ) 429+200 - 429+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr 20cm 423+485 - 423+610
 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm- przepust PdJ-01aP.04, PdJ-01L.05
 • Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm- przepust PdJ-01L.05
 • Zbrojenie nasypów
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie km 419+900 - 420+300

 Droga DK19

 • Odhumusowanie
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża 0+000 - 1+577

 Droga DJ03P

 • Warstwa podbudowy z BA (objazd DK19)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (objazd DK19)
 • Warstwa wiążąca (objazd DK19)
 • Warstwa ścieralna (objazd DK19)

 Droga DJ05P

 • Wykopy pod drogi serwisowe
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie

 Droga DJ06P

 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie

 

Roboty mostowe

Obiekt 8 PZM

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie ścian i płyty

Obiekt 9 PZM

 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł - uszczelnienie między ustrojami
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja ustroju nośnego
 • Wykonanie nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem - zasypka inżynierska

Obiekt 10 PZM

 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja ustroju nośnego
 • Wykonanie wykopów
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - podbudowa pod skrzydła wylotu
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - fundamenty skrzydeł

 Obiekt 15 PZM

 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - zbrojenie fundamentów wlotów
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - beton płyty zespalającej
 • Wykonanie izolacji arkuszowej - uszczelnienie prefabrykatów
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego - skrzydła
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego - skrzydła
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie izolacji arkuszowej - połączenia prefabrykatów

Obiekt 16 PZŚd

 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - ławy P1 i P2
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - ławy P1 i P2
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - izolacja ław korpusów i skrzydeł P1
 • Zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych

Obiekt 18 WD

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - przyczółek P1 + ciosy + ścianka zapleczna P3
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - przyczółek P1 + ciosy + ścianka zapleczna P3
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonanie ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydła
 • Montaż prefabrykowanych belek sprężonych

Obiekt 19 PZDg         

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - korpus P4
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - słupy P3 - jedno przęsło
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - ława P1
 • Wykonanie filarów z betonu konstrukcyjnego - filary P2

Obiekt 20 PZŚd

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie korpusu P2 i skrzydeł 1L i 2L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton skrzydła 1L i korpusu 2P
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydła 2P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton skrzydła 2P
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydło 2L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - skrzydło 2L
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - podpora P1

Obiekt 21 WD

 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych - zbrojenie ław P2 i P3
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego - beton ławy P2
 • Wykonanie ław fundamentowych z betonu konstrukcyjnego
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie korpusu P3 - zbrojenie korpusu P3
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - korpus P3
 • Montaż zbrojenia filarów - filary na P2
 • Wykonanie izolacji bitumicznej na zimno - ława P1
 • Zasypanie wykopów w obrębie ław fundamentowych - ława P1
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - korpus P3

Obiekt 22A PZŚd       

 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - Zbrojenie korpusów 1L i skrzydła 2L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton korpusu 1L i skrzydła 2L
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - zbrojenie skrzydła 1L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - beton skrzydła 2L
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydło 2P i 1L
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - skrzydło 2P i 1L
 • Montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł - skrzydło P1P
 • Wykonanie przyczółków i skrzydeł z betonu konstrukcyjnego - skrzydło P1P

Obiekt 24 PZŚg

 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego
 • Wzmocnienie podłoża
 • Wzmocnienie podłoża - zakończenie robót wzmocnieniowych
 • Wykonanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego - chudy beton na P4 i P5

Obiekt 25 WD

 • Wykonanie wykopów - wykopy P2 i P3
 • Wzmocnienie podłoża

 

Roboty branżowe

 Branża sanitarna:

 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- nr KR544-551, KR926, KR927
 • Montaż rury kanałowej Ø 200 PP
 • Montaż rury kanałowej Ø 450, tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10, odcinek St14-St13
 • Ułożenie wodociągu PE100 DN125, odcinek W4.3-W4.4
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- nr KR551-KR544, KR918-KR921, KR257-KR264
 • Ułożenie wodociągu PE100 DN200 SDR11
 • Montaż rury kanałowej Ø 315 PP, D250-D251
 • Rury kanałowe Ø 500 PP, DW36-DW37
 • Montaż rury kanałowej Ø 450 tłoczny Sr21-St14
 • Montaż rury kanałowej Ø 500 PP, DW46-DW47
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- KR864-KR865, KR909-KR914
 • Montaż rury kanałowej Ø 500 PP (odcinki: DW8-DW9, DW10-DW11, DW12-DW13, DW14-DW15)
 • Montaż rury kanałowej Ø 400 PP (odcinki: D3-D3a, D5-D5a, D7-D7a)
 • Montaż rur kanałowych Ø 315 PP (odcinki: D250-D251)
 • Montaż wpustów ściekowych o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B45 (C35/45) z osadnikiem - wykonanie płyty dennej, nadbudowa z kręgów i włączenie rur kanałowych- KR520-KR537, KR910-KR917

Branża elektroenergetyczna:

 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów
 • Montaż rur osłonowych SRS-G Ø160, przekroczenie S19 w km 428+750.00
 • Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów
 • Montaż rur osłonowych SRS-G Ø160, przekroczenie S19 w km 429+000.00
 • Demontaż słupów kratowych WN
 • Demontaż fundamentów prefabrykowanych
 • Budowa oświetlenia S19, montaż rur osłonowych SRS-G 125 w km 428+500.00
 • Zasilanie obiektów, montaż rur osłonowych SRS-G Ø200, w km 428+440.00

Branża melioracyjna:

 • Budowa i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków, Wykonanie wykopów dla rowów i cieków, rów melioracyjny nr 30 i nr 33
 • Budowa umocnienia typu B na rowie melioracyjnym nr 23 i nr 30
 • Odmulenie rowu nr.30
 • Przebudowa rowu melioracyjnego nr. 30
 • Rów melioracyjny nr 30, Umocnienie dna, typ A i B narzut kamienny
 • Rów melioracyjny nr 30, Umocnienie dna, typ C darniowanie i biowłóknina
 • Rów melioracyjny, Umocnienie skarp, umocnienie typ A, narzut kamienny w płotkach faszynowych
 • Rów melioracyjny, Umocnienie skarp, umocnienie typ B, geokrata
 • Rów melioracyjny, Umocnienie skarp, umocnienie typ C, darniowanie i biowłóknina
 • Rów melioracyjny nr 30, Umocnienie dna, typ A i B narzut kamienny
 • Rów melioracyjny, Umocnienie skarp, umocnienie typ B, geokrata
 • Montaż pokryw na studzienkach drenarskich

Branża telekomunikacyjna:

 • Przebudowa linii telekomunikacyjnej Debacom
 • Połączenie wybudowanej sieci z istniejącą siecią Debacom
 • Przebudowa linii telekomunikacyjnej Debacom, włączenie do kontenera Debacom

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/