Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Opis Kontraktu

Nazwa Kontraktu:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe do węzła „Sokołów Małopolski Północ z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) o długości około 11,5 km

Wykonawca

 • Umowa Nr: 2410.4.2015.A z dnia 14.11.2018 r.
 • Wartość Kontraktu: 272 457 297,39 PLN brutto
 • Wykonawca Robót: Konsorcjum firm:

Mostostal Warszawa S.A – Lider

Acciona Construccion S.A – Partner

 

Nadzór inwestorski

 • Umowa nr: 2410.3.2017
 • Wartość Umowy: 13 948 200,00 PLN brutto
 • Konsultant: Safege S.A.S Oddział w Polsce

 

Cel inwestycji

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczą uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez tereny zabudowane, gęsto zaludnione, prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększona emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzenie drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach przez które będzie przebiegać droga ekspresowa podniesie komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Spodziewane efekty

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe

 Lokalizacja inwestycji

 • Województwo podkarpackie
 • Powiat:  niżański
 • Gmina: Nisko, Jeżowe
 • Długość: 11,15 km
 • Nr drogi: S-19

Początek przedmiotowego odcinka S19 przyjęto za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo – wschodnim.  W km 428+400 zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Podgórze po stronie prawej. Przedmiotowy odcinek  kończy się przed węzłem Jeżowe gdzie droga ekspresowa S19 krzyżuje się z drogą wojewódzką DW861.

 Inwestycja obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą pod trzeci pas ruchu
 • budowę dwóch MOP’ów (Miejsca Obsługi Podróżnych)
 • budowę obiektów inżynierskich: 5 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt (3 przejścia dolne, 3 przejścia górne), 9 przepustów ekologicznych wraz z niezbędną przebudową dróg dochodzących do obiektów
 • budowę połączeń z drogami poprzecznymi
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej)

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

 • bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe
 • przejazdy awaryjne
 • wjazdy awaryjne
 • oznakowanie pionowe i poziome
 • ogrodzenie drogi ekspresowej
 • system zarzadzania ruchem

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/